Kadry

W ramach usług kadrowych świadczymy usługi podstawowe, związane z bieżącym rozliczaniem
pracowników na podstawie dostarczonych dokumentów, jak również usługi dodatkowe.
W zakresie usług podstawowych wykonujemy m. in.:

 • null
  przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne,
 • null
  informowanie o upływie terminu badań lekarskich okresowych,
 • null
  informowanie o wymiarze urlopu wypoczynkowego na podstawie dokumentacji pracowniczej,
 • null
  prowadzenie akt pracowniczych (w tym informowanie o brakach w aktach),

Sporządzanie list płac (zbiorowych, indywidualnych), w tym:

 • null
  rozliczanie wynagrodzenia zasadniczego na podstawie umów i innych dokumentów oraz wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentów za niewykorzystany
  urlop,
 • null
  prowadzenie ewidencji ubezpieczonych, sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia,
 • null
  przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych dla ZUS oraz dla pracowników,
 • null
  przekazywanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną,
 • null
  sporządzanie informacji o zatrudnieniu (Rp-7),
 • null
  rozliczanie zasiłków,
 • null
  rozliczanie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • null
  rozliczanie delegacji służbowych,
 • null
  ewidencjonowanie i rozliczanie wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • null
  sporządzanie świadectw pracy,
 • null
  rozliczanie kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz przygotowywanie
  deklaracji PIT-4, PIT- 11.